• همه
  • اسید استیک(CH3COOH)
  • اسید سولفوریک 98درصد (H₂SO₄)
  • اسید سولفونیک 96 درصد (‎C18H30SO3)
  • اسید نیتریک 60 درصد (HNO₃)
  • اسید کلریدریک33 درصد (HCl)
  • اکسید روی 98.99 درصد (ZnO)
  • تگزاپن 70 درصد (NaC12H25SO4)
  • سدیم سلیکات(Na2SiO3)
  • متانول 99.9 درصد (CH3OH)